AKTUALITY

 • 31.3.2019 Informace o tom, co je domácí násilí a jak v takovém případě postupovat, naleznete zde a zde. Kontakt na nepřetržitou telefonickou pomoc osobám ohroženým domácím násilím naleznete zde.

 • 25.2.2019 Od léta budou zaměstnavatelé povinni proplácet i první tři dny dočasné pracovní neschopnosti. Více informací naleznete zde.

 • 29.11.2018 Jak lze omezit plnou odpovědnost dědiců za zděděné dluhy, naleznete zde.


 • 8.11.2018 Informace o vlivu úpravy styku s nezletilým dítětem na výživné naleznete zde.


 • 5.11.2018 Co musí OSVČ udělat na přelomu roku:
  1. Změnit trvalý příkaz na zálohu na zdravotní pojištění – minimální záloha placená za leden 2019 musí být do 8. února 2019 zaplacena již v nové výši, a to 2.208,- Kč (v termínu do 8. ledna 2019 je placena poslední záloha za rok 2018).
  2. Zaplatit mimořádnou zálohu na důchodové pojištění (v dosavadní výši dle přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017) za prosinec 2018 v termínu od 21. do 31. prosince 2018. Tato mimořádná záloha je dobrovolná. Doplatit je rovněž možné v rámci podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Záloha na pojistné za leden 2019 v minimální výši 2.388,- Kč pak musí být zaplacena do konce měsíce ledna. Více informací naleznete zde.

 • 16.2.2018 Informace ohledně exekučního vymáhání dlužného výživného včetně úroků z prodlení naleznete zde.

 • 1.2.2018 Informace ohledně čerpání otcovské dávky naleznete zde.

 • 22.11.2017 Informace ohledně společné péče rodičů o nezletilé díte naleznete zde.

 • 3.11.2017 Informace ohledně vymáhání úroků z prodlení z výživného naleznete zde.

 • 21.9.2017 Informace ohledně trestněprávní odpovědnosti za dopravní nehodu při nedání přednosti v jízdě naleznete zde.

 • 20.9.2017 Informace ohledně práv cestujících naleznete zde.

 • 28.8.2017 Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Více informací naleznete zde.

 • 8.8.2017 Klienti mají v případě krachu cestovní kanceláře nárok na plnou náhradu peněz vynaložených za neuskutečněný zájezd. Více informací naleznete zde.

 • 2.8.2017 Mohou nastat situace, kdy je třeba styk rodiče s dítětem omezit nebo dokonce zakázat, přičemž důvody k tomuto zásahu mohou být jak na straně rodiče, tak na straně dítěte. Více informací naleznete zde a zde.

 • 14.7.2017 Mateřská dovolená je upravena v § 195 a následujících zákoníku práce. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni, matce dítěte. Více informací naleznete zde.

 • 26.6.2017 Otcovská dovolená bude nová dávka, na kterou budou mít nárok osoby, které se účastní nemocenského pojištění. Více informací naleznete zde.

 • 31.5.2017 Každé zatčené osobě musí být důvody omezení její osobní svobody sděleny jednoduchým, nikoliv odborným jazykem, aby případně mohla své zatčení zpochybnit. Více informací naleznete zde.

 • 8.5.2017 Trestněprávní zásada, že výkon trestu zaniká v případě smrti odsouzeného, se uplatní také ve správním trestání, tj. při ukládání pokut za přestupky a správní delikty. Správní orgány proto rozhodně nemohou uložené pokuty vymáhat po dědicích. Více informací naleznete zde.

 • 4.5.2017 Za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě. Více informací naleznete zde.

 • 3.4.2017 Až těžké ublížení na zdraví z nedbalosti může způsobit ten, kdo venčí svého psa na volno. Pokud pes vběhne do cesty a způsobí dopravní nehodu, je jeho majitel za tuto nehodu odpovědný, protože porušil důležitou povinnost. Více informací naleznete zde.

 • 1.3.2017 Při rozhodování o dluzích nezletilých z jízd načerno musejí soudy pečlivě zkoumat odpovědnost dítěte za porušení jednotlivých ustanovení smlouvy o přepravě a zohlednit zájem dítěte na tom, aby do dospělosti nevstupovalo se závazky rdousícího charakteru. Více informací naleznete zde.

 • 8.2.2017 Úkolem soudů je chránit slabší smluvní stranu proti lichvě a zabránit nemravnému obchodu s chudobou. Více informaci naleznete zde.

 • 5.1.2017 Plénum Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky řízení. Více informací naleznete zde.

 • 29.12.2016 Porušením zásady rovného zacházení je jednání zaměstnavatele spočívající v tom, že zaměstnanci nevyplatí pobídkovou složku mzdy, kterou naopak vyplatil ostatním zaměstnancům odměňovaným za práci stejným způsobem, přestože ani oni nesplnili stejnou podmínku stanovenou pro její vyplacení. Více informací nalznete zde.

 • 20.12.2016 Usnesení, kterým je nařízen výkon podmíněně uloženého trestu, nemůže být doručeno prostřednictvím fikce doručení. Více informací naleznete zde.

 • 9.12.2016 Informace ohledně možnosti zvýšení výživného pro nezletilé dítě ve světle aktuální judikatury naleznete zde a zde.

 • 10.11.2016 Informace o odškodnění duševních útrap jako nemajetkové újmy naleznete zde.

 • 8.11.2016 Nezabavitelná část dávek důchodového zabezpečení nemůže být postižena exekucí ani tehdy, je-li uložena na účtu u peněžního ústavu. Více informací naleznete zde.

 • 19.10.2016 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k problematice rozhodování o výživném pro nezletilé děti neleznete zde.

 • 13.10.2016 Stát musí při nezákonném trestním stíhání odčinit veškeré duševní útrapy poškozeného. Více informací nalznete zde.

 • 17.8.2016 Dne 1.7.2017 nabudou účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který nahradí dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Více informací nalzenete zde a zde.

 • 16.8.2016 Výpis z evidence exekucí lze získat i na pobočce České pošty s Czech POINTem. Více informací naleznete zde a zde.

 • 10.8.2016 Žalovaného nelze sankcionovat rozsudkem pro uznání za to, že neví, co jsou „správné právnické“ argumenty, jimiž by mohl úspěšně brojit proti žalobě. Více informací naleznete zde.


 • 10.8.2016 Daň z nabytí nemovitých věcí bude od 1. listopadu 2016 platit kupující. Více informací naleznete zde.

 • 5.8.2016 Dne 1.12.2016 nabude účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, na základě kterého dlužníci získají větší ochranu. Více informací naleznete zde. Znění zákona získáte zde.

 • 2.8.2016 Dne 24.6.2016 Ústavní soud ČR vyhlásil nález, podle kterého střídavá péče není vždy ideálním řešením. Více informací naleznete zde a zde.

 • 30.6.2016 Podání lživého insolvenčního návrhu je těžká újma a trestný čin. Více informací naleznete zde.

 • 30.5.2016 Informace o intrikách zaměstnavatelů a nezákonném rozvázání pracovního poměru naleznete zde.

 • 7.7.2015 Ústavní soud při svém rozhodování ve věcech střídavé péče "bere zpátečku". Více informací naleznete zde a zde.

 • 14.11.2014 Studium po dosažení zletilosti lze považovat za přípravu na budoucí povolání vylučující samostatnou obživu oprávněné osoby jen tehdy, pokud aktuálně studovaná škola má odpovídající kvalitu, zvyšuje šance dítěte na uplatnění na trhu práce, a to zároveň za situace, kdy se dítě studiu věnuje s dostatečnou péčí a dosažené studijní výsledky potvrzují jeho skutečný zájem o zvolený obor. Více informací naleznete zde.

 • Květen 2010 Doporučující tabulku pro stanovení výše výživného naleznete zde.