OBČANSKÉ PRÁVO

V oboru občanského práva Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

 • příprava či posouzení smluv (např. smlouvy darovací, kupní, o převodu nemovitosti, bytu či nebytového prostoru, o výpůjčce, o nájmu bytu, o nájmu nebytových prostor, licenční, o zápůjčce, o úvěru, zástavní, příkazní, o zprostředkování, o dílo, o společnosti (dříve sdružení), o pojištění)
 • příprava či posouzení plné moci, závěti, odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy a jiné listiny o právním jednání
 • obstarání zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
 • uplatnění vad a práv z vadného plnění
 • uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • příprava či posouzení listin pro převod nemovitostí, bytů či nebytových prostor a obstarání realizace převodu včetně advokátní úschovy listin či kupní ceny
 • příprava či posouzení smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a obstarání realizace převodu včetně advokátní úschovy listin či kupní ceny
 • soudní vymáhání pohledávek či nároků
 • obrana vůči věřiteli
 • uplatnění práva na ochranu osobnosti
 • uplatnění práva na pojistné plnění
 • uplatnění práv ze směnky