OBCHODNÍ PRÁVO

V oboru obchodního práva Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

 • příprava či posouzení smluv (např. smlouvy kupní, o koupi závodu (dříve podniku), o pachtu závodu, licenční, o úvěru, zástavní, příkazní, o zprostředkování, komisionářské, zasílatelské, o obchodním zastoupení, o přepravě, o dílo, o společnosti (dříve sdružení), o převodu obchodního podílu, o převodu akcií, o převodu členských práv a povinností v družstvu)
 • příprava či posouzení plné moci, odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy a jiné listiny o právním jednání
 • obstarání založení, změny, zrušení či likvidace společnosti či družstva
 • obstarání převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 • obstarání převodu akcií
 • obstarání převodu členských práv a povinností v družstvu
 • uplatnění práv ze směnky
 • uplatnění nároku na náhradu škody
 • uplatnění vad a práv z vadného plnění
 • obstarání podnikatelského oprávnění
 • vymáhání pohledávek a nároků
 • obrana vůči věřiteli
 • uplatnění práv věřitele v případě úpadku dlužníka
 • příprava návrhu na zahájení insolvenčního řízení