SOUDNÍ ŘÍZENÍ

V soudním řízení Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

 • zastupování účastníka v občanském soudním řízení
 • zastupování účastníka v exekučním řízení
 • obhajoba obviněného v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • příprava podání občanskoprávnímu soudu (např. žaloby, návrhu na zahájení řízení, vyjádření k žalobě, odporu proti platebnímu rozkazu, námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, odvolání, dovolání, žaloby na obnovu řízení, žaloby pro zmatečnost)
 • příprava podání exekučnímu soudu (např. návrhu na provedení exekuce, návrhu na odklad exekuce, návrhu na zastavení exekuce, odvolání, námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce)
 • příprava podání správnímu soudu (např. správní žaloby, vyjádření ke správní žalobě, kasační stížnosti)
 • příprava podání trestnímu soudu (např. stížnosti proti vzetí do vazby, žádosti o propuštění z vazby, stížnosti proti usnesení o vazbě, odvolání, dovolání, návrhu na povolení obnovy řízení, podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)
 • příprava ústavní stížnosti a zastupování účastníka v řízení před Ústavním soudem ČR
 • obstarání nařízení a provedení výkonu rozhodnutí
 • obstarání provedení exekuce
 • příprava návrhu na zahájení insolvenčního řízení
 • příprava přihlášky pohledávky věřitele v insolvenčním řízení
 • příprava návrhu obchodnímu či jinému rejstříku