ODMĚNA

Právní služby poskytuji za smluvní odměnu ve výši 2.000,- Kč za hodinu. Odměnu účtuji tak, že za každou započatou destinu hodiny (šest minut) poskytnuté právní služby účtuji desetinu hodinové odměny.

Úvodní stručná telefonická či osobní konzultace týkající se právního problému klienta a podmínek poskytování právních služeb klientovi je zdarma.

Odměna je vždy před započetím poskytování právních služeb dohodnuta s klientem ve výši přiměřené hodnotě a složitosti věci a s přihlédnutím k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k možnostem klienta.

Vedle odměny klient advokátovi hradí též náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovených vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Pokud jde o hotové výdaje, jedná se o výdaje advokátem účelně vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.

Pokud se nejedná o jednorázovou poradu, předpokladem pro započetí poskytování právních služeb je uzavření písemné smlouvy o poskytování právních služeb obsahující ujednání o smluvní odměně a zaplacení zálohy pokrývající mou předpokládanou odměnu a hotové výdaje. V případě jednorázové porady mou odměnu klientovi vyúčtuji po jejím poskytnutí.

Při vyúčtování odměny a hotových výdajů klientovi předložím časovou specifikaci poskytnutých právních služeb a specifikaci hotových výdajů, jejichž vynaložení klientovi doložím.

Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí podle ustanovení vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu) o mimosmluvní odměně a nikoli podle smlouvy mezi advokátem a klientem.