ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Jako advokát poskytuji právní služby svým klientům od roku 2001.

Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci.

Při poskytování právních služeb kladu důraz na osobní přístup a kvalitu a vždy se snažím nalézt co nejefektivnější řešení problému či potřeby klienta.

Právní služby poskytuji zejména v oboru práva


Právní služby poskytuji jak běžným osobám tak i podnikatelům.


​Právní služby poskytované běžným osobám konkrétně spočívají například v přípravě či posouzení smlouvy o nájmu bytu, nájmu domu či pracovní smlouvy, přípravě či posouzení listin pro převod bytu nebo nemovitých věcí, vymáhání dluhů soudní cestou, obraně vůči věřiteli, obstarání rozvodu manželství, úpravy péče a výživy nezletilých dětí a osobního styku s nimi před rozvodem a po rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, určení či popření otcovství, úpravy výživného pro manžela či rozvedeného manžela, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, uplatnění neplatnosti výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru, uplatnění práva na ochranu osobnosti, přípravě či posouzení různých smluv a jiných listin, sepisování právních rozborů, poskytování právních porad, zastupování v řízení (občanském soudním, trestním, rozhodčím, insolvenčním, správním nebo exekučním), obstarání provedení exekuce nebo nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, obhajobě obviněného v trestním řízení nebo zastupování poškozeného v trestním řízení.


Právní služby poskytované podnikatelům konkrétně spočívají například v obstarání podnikatelského oprávnění, založení, změny či zrušení obchodní společnosti či družstva, přípravě či posouzení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání či smlouvy o společnosti (dříve sdružení), přípravě pracovní smlouvy, dohody, výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru, přípravě či posouzení různých smluv a jiných listin, poskytování právních porad, sepisování právních rozborů, vymáhání dluhů soudní cestou, obraně vůči věřiteli, zastupování v řízení (občanském soudním, trestním, rozhodčím, insolvenčním, správním nebo exekučním), obstarání provedení exekuce nebo nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, obhajobě obviněného v trestním řízení nebo zastupování poškozeného v trestním řízení.


Právní služby poskytuji nejen na území hlavního města Prahy ale i celé České republiky.

Právní služby jsem schopen poskytovat i v anglickém jazyce.

Při poskytování právních služeb důsledně dodržuji povinnosti stanovené mně zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex) a dalšími právními a stavovskými předpisy upravujícími výkon advokacie.


Při poskytování právních služeb jsem nezávislý a jsem vázán pouze právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

V průběhu poskytování právních služeb klienta průběžně informuji o postupu vyřizování věci, zasílám mu mnou vypracované nebo mně doručené listiny (např. koncepty smluv, připomínky k nim, žaloby, vyjádření k nim, rozhodnutí, odvolání a pod.) a věc vyřizuji na základě pokynů klienta mně udělených po předchozím projednání možností postupu s ním.

V případě Vašeho zájmu o mnou poskytované právní služby se na mě, prosím, obraťte telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuji spotřebitele, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi spotřebitelem a advokátem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.

KONTAKT

Mgr. Jan Polák, advokát
Komunardů 1091/36
Praha 7 - Holešovice
PSČ 170 00

Česká republika
IČ:
DIČ
Zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 09169.
TOPlist